Plan selektivnog odvoza otpada za 2016 i 2017 godinu.
Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada - Grad Popovača
Razvrstavanje otpada u kućanstvima
Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Vijesti

Plan selektivnog odvoza otpada za 2016 i 2017 godinu.

11.11.2016.

Plan selektivnog odvoza otpada za 2016. i 2017. godinu možete preuzeti na sljedećim poveznicama

SELEKTIVNI ODVOZ 2016.pdf 

SELEKTIVNI ODVOZ 2017.pdf 

Više...

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada - Grad Popovača

3.11.2016.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka

Eko-Moslavina d.o.o. tijekom mjeseca studenog ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati


Više...

Razvrstavanje otpada u kućanstvima

11.10.2016.


Više...

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

11.10.2016.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka Eko-Moslavina d.o.o. tijekom mjeseca listopada i studenoga ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.

 

Više...

Česta pitanja

Može. Građani mogu besplatno deponirati otpad do 1 m3 na Odlagalište komunalnog otpada u Kutini. Pri tome je važno da u tom otpadu ne bude pomiješano: papir, staklo, ee otpad, gume od vozila. Takav koristan otpad za oporabu građani besplatno mogu odložiti u specijalne kontejnere u krugu Eko Moslavine d.o.o.—Zagrebačka 1, Kutina.
Otrovne kemikalije, zapaljive tvari, herbicidi, fungicidi i pesticidi, te ostali preparati za njegu i zaštitu bilja, baterije, željezo i sav ostali otpad štetan za okoliš i prirodu ne smije se odlagati u posude za prikupljanje komunalnog otpada. Nažalost, korisnici često odlažu i takav otpad. Radnici Eko Moslavine d.o.o. nastoje izdvojiti štetan otpad i zbrinuti ga na pravilan način. Odvoz komunalnog otpada na odlagalište obavlja se  specijalnim vozilima za otpad iz kontejnera i  vozilima za otpad iz kanti. Procjenjuje se da komunalni otpad iz domaćinstva sadrži: 42,2 % papira, 0,5 % stakla i 57,3 % raznog otpada. Obzirom na akciju odvojenog prikupljana starog papirai kartona, a koja se provodi i proviodit će se na mjesečnom nivou tijekom cijele 2014. godine cijenimo da će se udio papira u otpadu u domaćinstvima značajno smanjiti. Točniji podatci kao i rezultat i ove akcije bit će poznati po završetku ove poslovne godine.
Sa područja lokalnih jedinica otpad se odvozi jednom tjedno, a s užeg područja Grada Kutine dva puta tjedno prema utvrđenom rasporedu, u pravilu bez obzira na dane praznika i blagdana. Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada imaju obvezu na dane odvoza, posude ili vreće s otpadom iznijeti na mjesta koja su pristupačna za utovar (u cestovni pojas, a obvezno  izvan dvorišne ograde). Posude ili vreće s komunalnim otpadom zgrada kolektivnog stanovanja iznose i vračaju u za to predviđene prostore radnici koji obavljaju odvoz.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu čl. 34. st. 3 („Vlasnik građevine obvezan je koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada“) i Odluci o komunalnom redu Grada Kutine čl. 25 („Sve pravne i fizičke osobe dužne su skupljanje i odvoz komunalnog otpada povjeriti društvu Eko Moslavina d.o.o.“) te ekvivalentnih odluka grada Popovače i općine Velika Ludina, sve pravne i fizičke osobe na području gradova Kutine i  Popovača i općine Velika Ludina obavezne su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada društvu Eko Moslavini d.o.o.

Obraćanje s povodom

Riječ direktora
ekomoslavina
1 33 22.10.2014.

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Zeleni otoci

Ovdje potražite popis  i lokaciju zelenih otoka.