Nabava, javna nabava, jednostavna nabava

Odaberite...

Jednostavna nabava

Postupak Jednostavne nabave EKO MOSLAVINA d.o.o. regulira se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Arhiva jednostavne nabave

Tablice jednostavnih nabava:


PREDMET NABAVE:  PLASTIČNE VREĆE ZA KORISTAN OTPAD I MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

DOKUMENTACIJA: - Poziv na dostavu ponuda

- Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  OGRADA NA ODLAGALIŠTU NEOPASNOG OTPADA KUTINA

DOKUMENTACIJA: - Poziv na dostavu ponuda

- Troškovnik


PREDMET NABAVE: RADOVI NA IZGRADNJI PRILAZNIH PUTEVA NA ODLAGALIŠTU I POŽARNIH PUTEVA

DOKUMENTACIJA: - Poziv na dostavu ponuda

- Troškovnik