Vijesti

VELIKA LUDINA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

20.9.2017.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. tijekom mjeseca LISTOPADA ove godine provesti će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati. 

Stoga molimo građane da postupe odgovorno te svoj glomazni otpad odlože na predviđenim lokacijama u specijaliziranim spremnicima.

Obavještavaju se građani da će se specijalizirani spremnici s natpisom: "SPREMNICI ZA KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD" postaviti u Općini Velika Ludina i pripadajućim naseljima 12. listopada 2017..

                LOKACIJA SPREMNIKA                ULICA  DATUM 
     Odlaganja Odvoza 
Općina Velika Ludina i
naselja Grabrov Potok i
Mala Ludina
 Parkiralište zapadno od društvenog doma
 (između doma i župnog dvora)
12.10. - 17.10.   18.10. - 20.10.
 N         Katoličko
 Selište
 Društveni dom     
 A         Gornja Vlahinička i
 Ludinica 
 Društveni dom Gornja Vlahinička    
 S  Kompator i
 Grabričina
 Društveni dom Kompator  12.10. - 17.10. 18.10. - 20.10. 
 E  Ruškovica  Društveni dom    
 LJ  Mustafina 
 Klada
 Društveni dom     
 A  Okoli
 Društveni dom     

 Vidrenjak
 Društveni dom    

 Glomaznim otpadom se smatra:           Glomaznim otpadom se ne smatra: 
 - Plastika (stolice, posude, ...)
 - Drvenarija (namještaj, palete, ...)
 - Metal (posuđe, stolovi, ...)
 - Ostalo (madraci, kauči, ...)
 - Građevinski otpad (šuta, cigla, beton, ...)
 - Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi,
   pesticidi, te pripadajuća ambalaža, ...)
 - Akumulatori
 - Električni i elektronski otpad

 


Prilog: VELIKA LUDINA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog ) otpada

Povratak