Odaberite...

Izjava o zaštiti osobnih podataka

EKO MOSLAVINA d.o.o., Kutina, Trg kralja Tomislava 10/I kao voditelj obrade osobnih podataka (dalje u tekstu: Društvo), ovime utvrđuje opća pravila postupanja u vezi obrade osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Društva, kao i važećim propisima.

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu opća Uredba o zaštiti osobnih podatakaGDPRGeneral Data Protection Regulation. Osnovna je svrha Uredbe GDPR veća kontrola pojedinaca nad njihovim osobnim podacima.

EKO MOSLAVINA d.o.o. je trgovačko društvo koje strogo provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u području koje se odnosi na interes i zadovoljstvo korisnika njezinih usluga i sigurnost njihovih osobnih podataka. EKO MOSLAVINA d.o.o. prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika naših usluga. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih poslova. Budući da nam Vaše povjerenje puno znači, pažljivo obrađujemo vaše osobne podatke. Od sada ćete imati još veću kontrolu nad korištenjem Vaših osobnih podataka i time kako se Vaši osobni podaci pohranjuju i koriste. 

Vaši osobni podaci mogu biti:

- Ime i prezime

- Adresa

- Poštanski broj i grad

- OIB.

EKO MOSLAVINA d.o.o. prije zaprimanja podataka korisnika informira o načinu korištenja prikupljenih podataka. Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonom. Poštujemo povjerenje koje ste nam pružili davanjem Vaših osobnih podataka te ih sami ne dijelimo u druge svrhe ili upotrebe.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo Vas uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka je 

Grgić Ljerka

Tel. 044/659-032,

e-mail: ljerka.grgic@eko-moslavina.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl. 27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

NAPOMENA: uvjeti za ponovnu uporabu informacija objavit će se po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se sukladno čl. 31. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljni uvjeti ponovne uporabe informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržaj i način objave dozvola kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Službenik za informiranje

EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo na sljedeće moguće načine:

1.    putem telefona na broj: +385 (0)44 659 032;

2.    putem faksa na broj: +385 (0)44 659 031;

3.    elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ljerka.grgic@eko-moslavina.hr

4.    na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

5.    poštom na adresu: Trg kralja Tomislava 10/I, 44320 KUTINA na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

6.    osobno na adresu: Trg kralja Tomislava 10/I, 44320 KUTINA, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

LJERKA GRGIĆ

EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 10/I, 44320 KUTINA

Tel.: +385 (0)44 659 032

Fax.: +385 (0)44 659 031

E-mail službenika za informiranje: ljerka.grgic@eko-moslavina.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvoima ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:

1.    preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2.    preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3.    preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4.    preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5.    elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6.    elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7.    elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

8.    pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9.    pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Tijelo javne vlasti izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.