IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

EKO MOSLAVINA d.o.o. će sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, započeti s dostavom na kućne adrese korisnika po dva primjerka Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Izjave ujedno vrijede kao Ugovor između EKO MOSLAVINE d.o.o. i pojedinog korisnika usluge.

Svim korisnicima usluge dostavit će  se Izjave s podacima iz evidencije naše baze podataka, gdje građani provjeravaju navedene podatke te se tom izjavom očituju o točnosti podataka ili dostavljaju ispravne podatke. U Izjavi je bitno očitovanje da li žele i imaju li potrebu za uvođenje odvoza biootpada ili će ga sami kompostirati. Nakon što se svi ti podaci obrade, nama će biti poznat broj korisnika usluge koji su se izjasnili za korištenje usluge odvoza biorazgradivog otpada, koji će se odvojeno prikupljati i odvoziti jednom tjedno. Odvoz biootpada poskupljuje cijenu odvoza za fizičke osobe i za pravne osobe, a cjenik javne usluge prilog je uz Izjave tako da prilikom potpisivanja Izjave korisnici imaju sve podatke.


 NAJČEŠĆA PITANJA


1.  Zbog čega se šalje Izjava o načinu korištenja javne usluge?

EKO MOSLAVINA d.o.o. je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužna izvršiti obračun korištenja javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Izjava se šalje temeljem čl. 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i sadrži u tom članku propisane podatke koji su potrebni kao osnova za utvrđenje visine iznosa koji je korisnik dužan platiti za korištenje javne usluge.

2. Kada stupa na snagu novi način obračuna javne usluge?

Novi način obračuna javne usluge stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

3. Kako ispuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?

Podaci koji se nalaze u srednjem stupcu su oni podaci koje Davatelj usluge ima o svojim korisnicima.Ukoliko Korisnik uoči neki nepravilan podatak, odnosno želi izmijeniti neki podatak, tada ispunjava desni stupac i tako ispunjenu i potpisanu Izjavu dostavlja Davatelju usluge.

4. Tko je korisnik usluge?

Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge.

5. Što je kriterij obračuna količine otpada?

Kriterij obračuna količine otpada koji predaje Korisnik usluge je zaduženi volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju obračuna usluge od jednog mjeseca.

6. Kako je formirana cijena javne usluge?

Cijena javne usluge u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

7. Što je to fiksni dio cijene javne usluge?

Zbog formiranja novog Cjenika odvoza komunalnog otpada po kriteriju volumena spremnika i broja pražnjenja spremnika čijom primjenom treba osigurati planirani prihod, kao i visinu mjesečne naknade – nužno je utvrditi cijenu obvezne minimalne javne usluge (članak 20. stavak 2. Uredbe) tj. fiksni dio cijene, koji je potreban za ekonomsko održivo poslovanje sustava, te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge.

8. Što je to varijabilni dio cijene javne usluge?

Varijabilni dio cijene određen je volumenom spremnika  i brojem pražnjenja spremnika, kao kriterijem preuzete količine otpada.

9. Što je to nekretnina koja se trajno koristi?

Nekretnina koja se trajno koristi je svaka ona nekretnina koja se koristi stalno i povremeno. Temeljem  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada korisnik može podnijeti zahtjev za nekorištenje nekretnine ako se ista ne koristi.

10. Što je to obračunsko razdoblje?

Obračunsko razdoblje se odnosi na broj odvoza tijekom jednog kalendarskog mjeseca.

11. Što je broj planiranih primopredaja?

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kutina prijevoz miješanog komunalnog otpada za sve Korisnika usluga obavlja se sukladno prihvaćenom planu odvoza komunalnog otpada Davatelja usluge koji je javno objavljen na mrežnim stranicama Davatelja usluge.

Broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju koji je naveden u Izjavi o načinu korištenja javne usluge je minimalan broj odvoza koji se ne može smanjivati.

12. Kako Davatelju usluge dostaviti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?

Izjava se dostavlja u izvorniku, osobno na blagajnu ili u upravu tvrtke ili poštom, u dva primjerka koji moraju biti potpisani te ih Davatelj usluge u zakonskom roku ovjerava i vraća korisniku.

13. Što kada je došlo do promjene vlasnika nekretnine?

Potrebno je Davatelju usluge dostaviti pravni dokument (ugovor, rješenje o nasljeđivanju…) temeljem kojeg je vidljiv prijenos vlasništva sa starog na novog korisnika.


Direktor EKO MOSLAVINE d.o.o.

Danijel Husnjak


Poveznica: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina.