Vijesti

VAŽNA OBAVIJEST - kontrola sadržaja spremnika za miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton te otpadnu plastiku

20.10.2022.


VAŽNA OBAVIJEST za korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine

U suradnji s Upravnim odjelom za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, djelatnici EKO MOSLAVINA d.o.o. i komunalni redar će u narednom razdoblju provoditi aktivnost kontrole sadržaja spremnika za miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton te otpadnu plastiku kod korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - KUĆANSTVA.

Aktivnost će se provoditi na način da će se u dane odvoza, sukladno Rasporedu odvoza komunalnog otpada, metodom slučajnog uzorka odabrati pojedine lokacije i obračunska mjesta te provjeravati sadržaj spremnika.

Ukoliko sadržaj spremnika ne odgovara vrsti otpada za koju je spremnik namijenjen, sastaviti će se zapisnik, foto dokumentirati te obavijestiti korisnika o nesukladnostima.

Ova aktivnost je preventivne naravi, kako bi se korisnici dodatno informirali o pravilnoj predaji i izdvajanju komunalnog otpada, a s ciljem smanjenja količine odloženog miješanog komunalnog otpada na odlagalište i povećanja količine izdvojenog komunalnog otpada.

POJAŠNJENJE

Davatelj usluge (EKO MOSLAVINA d.o.o.), krajem kalendarske godine, dostavlja korisnicima obavijesti za sljedeću kalendarsku godinu. U dostavljenim obavijestima, korisnici su informirani o: rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada, biootpada, otpadnog papira i kartona te otpadne plastike; rasporedu odvoza glomaznog otpada u sklopu godišnje akcije; načinu zbrinjavanja komunalnog otpada (što se odlaže/ne odlaže u miješani komunalni otpad, biootpad, papir i karton, plastika, staklo, tekstil, metal); lokaciji i radnom vremenu stacionarnog i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, čl.69., st.1.) te Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine (čl.7.) davatelj usluge (EKO MOSLAVINA d.o.o.) je dužan preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad (otpadni papir i karton te plastika) i glomazni otpad. Osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, čl.70., st.4.) te Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine (čl.8.), korisnik usluge je dužan predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad te predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka. Za ne ispunjavanje obveze ili neuredno ispunjavanje obveze, korisnik usluge dužan je platiti Davatelju usluge ugovornu kaznu (Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, čl.72.), Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine (čl.30.)).

 

 
Povratak