Donacije i sponzorstva

NATJEČAJ za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2019. godinu

Temeljem Pravilnika  o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, EKO MOSLAVINA d.o.o. 13.09.2019. godine objavljuje:

 

NATJEČAJ

za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva

za 2019.godinu

  

I

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu društva za 2019.godinu putem javnog prikupljanja prijava.

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 27.000,00 kn.

Područja koja će se financirati su:

  • sport (maksimalan iznos 25.000,00 kn)
  • kultura, znanost, humanitarni rad i obrazovanje (maksimalan iznos 2.000,00 kn)

Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacija ili sponzorstva za 2019. godinu“, neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu EKO MOSLAVINA d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu EKO MOSLAVINA d.o.o., Trg kralja Tomislava 10/I, 44320 Kutina, (ako se šalje do 30.09.2019.) te na adresu EKO MOSLAVINA d.o.o., Zagrebačka 1, 44320 Kutina (ako se prijava šalje nakon 30.09.2019.), zaključno do 14.10.2019.godine.

Sva natječajna dokumentacija se može preuzeti na web stranicama EKO MOSLAVINE d.o.o., www.eko-moslavina.hr.

Natječajna dokumentacija: