Vijesti

NOVI Cjenici usluga EKO MOSLAVINA d.o.o. - 01.07.2018.

28.6.2018.

Poštovane korisnice i poštovani korisnici usluga odvoza i odlaganja otpada,

 

   Skupština Društva EKO MOSLAVINA d.o.o. koju sačinjavaju gradonačelnik Grada Kutine - Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Popovače -  Josip Mišković, načelnik Općine Velika Ludina - Dražen Pavlović te direktor Ventus d.o.o. - V. Matjačić, su 06.lipnja donijeli Odluku na sjednici Skupštine Društva koju direktorica Društva mora provesti, a to je podizanje osnovne cijene usluge odvoza otpada za 50%. Nakon toga, direktorica Društva je zatražila, sukladno zakonu, suglasnosti vlasnika-Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina za podizanjem osnovne cijene usluga za 50% te je suglasnost dobivena sa početkom primjene od 01.07.2018.g.. Za provođenje mjere povećanja cijena usluga je prethodno suglasnost dalo i Gradsko vijeće Grada Kutine.

   Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom je stupila na snagu 01.11.2017.godine, sa početkom primjene 01.02.2018.godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele Republike Hrvatske, te dodatno personalizirati usluga. Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela „onečišćivač plaća“.

Uredbom je propisano da minimalni opseg usluge mora sadržavati:

-      sakupljanje miješanog komunalnog otpada,

-      sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada,

-      sakupljanje korisnog otpada,

-      sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada,

-      preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu.

Grad Kutina donio je potrebne dokumente za primjenu novih cjenika usklađenih sa Uredbom Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom:

-      Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022.godina;

-      Odluka o komunalnom redu;

-      Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

EKO-MOSLAVINA d.o.o., kao davatelj usluga, će izvršiti potrebne promjene i investicije kako bi sustav funkcionirao sukladno Uredbi Vlade RH, Odluci Grada Kutine i novom cjeniku. S ciljem ostvarivanja navedenog, potrebno je investirati u neophodnu opremu. EKO MOSLAVINA d.o.o. predlaže ove cjenike kao međukorak kako bi se uspjele zadovoljiti sve zakonske odredbe na terenu te u konačnici budući prijedlog novog cjenika sukladno zakonu do 01.11.2018. godine.

Povećanje cijene usluga proizlazi iz dva osnovna razloga, a oni su:

-          Kod prihoda: smanjeni obujam prihoda iz eksternih izvora (vanjskih obuhvata) što dovodi do situacije da nam je financijska slika slijedeća: u 2018. iz redovnih prihoda ćemo uprihoditi oko 7.200.000,00 kuna, a iz eksternog obuhvata koji je prestao u lipnju 2018. oko 1.600.000,00 kuna, dok ćemo za kredite u 2018.-toj morati izdvojiti 2.116.629 kn, za plaće oko 6.400.000,00 kn (sa smanjenjem mase plaća 17%), za operativne troškove oko 2.957.000,00 kn iz čega je razvidno da će Društvu nedostajati:

a)    oko 2.360.283,00 milijuna kuna na kraju godine sa 30% povećanja cijene i 17% smanjenja mase plaća,

b)    oko 2.114.239,00 milijuna kuna na kraju godine sa 40% povećanja cijene i 17% smanjenja mase plaća,

c)    oko 2.039.301,00 milijuna kuna na kraju godine sa 50% povećanja cijene i 17% smanjenja mase plaća,

-          Kod rashoda: povećani troškovi za nabavu opreme, kako bi se u potpunosti izvršili zahtjevi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. (povećanje troškova za 52% u odnosu na 2017.godinu)

 

      Bila je izuzetno zahtjevna godina jer je došlo do smjene uprave Društva u listopadu 2017. godine te je nova uprava naišla na niz problema sa pogrešno prikazivanim financijskim podacima. Tijekom revizije financijskih izvještaja Društva, odnosno ispitivanjem potraživanja od kupaca iskazanih u Bilanci na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 3.782.036 kn utvrđeno je da navedena potraživanja sadrže potraživanja od kupaca čiji je datum dospijeća bio 31.12.2015. godine, a nisu naplaćena do 27.03.2018. godine u iznosu od 1.235.703,49 kn, a koja su u iznosu od 1.223.759,40 kn ovršena u proteklim obračunskim razdobljima. Budući da potraživanja od kupaca iskazana u Bilanci na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 3.782.036 kn sadrže potraživanja od kupaca čija je naplata neizvjesna, a Društvo nije iskazalo vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca čija je naplata neizvjesna, potraživanja od kupaca su na dan 31.12.2016. godine precijenjena u iznosu od 1.235.703,49 kn, što je u suprotnosti s odredbama točke 11.30., 11.31. i 11.33. Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja 11 Potraživanja (NN 30/08., 4/09., 58/11., 140/11. i 86/15.). U slučaju da je Društvo iskazalo u poslovnim knjigama navedeno vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca čije naplata je neizvjesna u iznosu od 1.235.703,49 kn, u Godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu bi umjesto dobiti u iznosu od 132.750 kn iskazalo gubitak u iznosu od 1.069.051,39 kn te ne bi bilo u obvezi platiti porez na dobit u iznosu od 33.902 kn. Sukladno tome nova Uprava je morala pokrenuti ispravak GFI i PD obrasca za 2016. godinu.

Želim istaknuti i da je prethodna Uprava u 2015., 2016 i u 2017. godini bez bilo kakvih ekonomskih, razvojnih i drugih kriterija zapošljavala nove radnike (23 osobe) te je tako broj zaposlenih u EKO MOSLAVINI d.o.o. u dvije godine povećan za 50%. Da bi se moglo financirati plaće za novozaposlene,  valjalo je dovoziti otpad na odlagalište u Kutini iz čitave Hrvatske. Na taj način se odlagalište zapunilo sa preko 100 tisuća tona tuđeg otpada pa se  morao otkazati dovoz otpada iz drugih gradova. Sa smanjenjem dovoza otpada, smanjeni su i financijski prihodi, točnije svaki mjesec je između prihoda i rashoda jaz od - 300 tisuća kuna. Prema Analizi poslovanja i mjerama restrukturiranja tvrtke Grubišić i Partneri koju je naručila EKO MOSLAVINA d.o.o. , ako se ništa ne bi poduzelo, Društvo bi u 2018. godini završila s gubitkom od oko dva milijuna kuna. Ovdje svakako treba dodati i kreditna opterećenja kojima je prethodna uprava opteretila  Društvo za buduće razdoblje (kamioni, novi most...).

      U gore spomenutom planu jedini izlaz za pozitivno poslovanje tvrtke je smanjenje masa plaća 30% i podizanje cijena usluge zbog nametnutih zakonskih odredbi iz nove Uredbe od 01.11.2017.

      Skupština Društva EKO MOSLAVINA d.o.o. je stoga 06.lipnja 2018.g. donijela Odluku koju direktorica Društva mora provesti, a to je podizanje cijena usluge odvoza otpada za 50%. Nakon toga, direktorica Društva je zatražila suglasnosti vlasnika Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina za podizanjem osnovnih cijena usluga za 50% te je suglasnost dobivena sa početkom primjene od 01.07.2018.

    Uz predviđene prihode od prodaje, planove investicija te otplate dugova prema kreditorima, Društvu će do kraja godine nedostajati cca. 2,3 milijuna kuna kako bi servisiralo svoje obveze na vrijeme.

   Vidljive su sve posljedice lošeg vođenja tvrtke u zadnje tri godine gdje se odlagalište zatrpalo eksternim odlaganjem otpada, novca od toga nije ostalo, digli su se novi krediti koji su dodatno opteretili Društvo, zaposlilo se 23 nove osobe te je trošak plaća u 2017. godini iznosio 6.924.743 kuna, dok su redovni prihodi iznosili 7.201.231 kuna iz čega je razvidno da Društvo neće moći plaćati sve svoje obveze ukoliko se ne primjene sve predložene mjere „Analize poslovanja i mjera restrukturiranja“ tvrtke Grubišić i Partneri koju je naručila EKO MOSLAVINA d.o.o..

                                                                                                                             

Direktorica

Adrijana Cvrtila, dipl.ing


Prilog: NOVI Cjenici usluga EKO MOSLAVINA d.o.o. - 01.07.2018.

Povratak