Pristup informacijama

            

"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda"


Naziv projekta:

"Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom"

(Ref.broj: KK.06.3.1.18.0144)

Ispred EKO MOSLAVINA d.o.o., direktorica Adrijana Cvrtila je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10 000 Zagreb, 

Kontakt: 01/3717-111 Web stranica: https://mingor.gov.hr/


Posredničko tijelo razine 2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Kontakt: 01/5391-800 Web stranica: https://www.fzoeu.hr/


Korisnik: EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Zagrebačka 1, Kutina

Kontakt: 044/659-030 Web stranica: https://eko-moslavina.hr/


Kratki opis projekta:

Provedbom ovog Projekta nabavit će se dva adekvatna komunalna vozila s nadogradnjama kojima će se vršiti odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima. Informativno izobraznim aktivnostima će se doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti izdvajanja frakcija (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i glomazni otpad). Sve aktivnosti su dizajnirane sa ciljem doprinosa smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedeno će doprinijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom sukladno shemi sustava gospodarenja otpadom navedenom u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.


Ciljevi i očekivani rezultati:

Specifični cilj: - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Rezultati: - Nabavljena 2 komunalna vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i stakla

- Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – 700* tona (*Sukladno Dodatku II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., pokazatelj je smanjen na 400 tona)


Ukupna vrijednost projekta: 1.444.030,00 HRK


Iznos koji sufinancira EU: 1.227.265,04 HRK (84,9888881%)


Razdoblje provedbe projekta: 19.02.2021. - 19.10.2021.*

*Sukladno Dodatku I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., razdoblje provedbe Projekta je od 19.02.2021. do 19.04.2022. godine.


Kontakt osoba za više informacija: Vjekoslav Hanjilec, v.hanjilec@eko-moslavina.hr


Dodatne poveznice: www.strukturnifondovi.hr

Kohezijski fond


MrežaTV, Vijesti, 24.05.2021. - Početna konferencija Projekta


Materijal za preuzimanje:

Informativni letak


Predavanje "Naviku usvoji, otpad odvoji", Hotel "Kutina", 30.09.2021. s početkom u 14 sati.

Poziv na predavanje

MrežaTV, Vijesti, 02.10.2021. - Predavanje "Naviku usvoji, otpad odvoji"

Moslavački list (14.10.2021.) - Predavanje za lokalnu zajednicu


Održano 8 radionica igraonica u vrtićima i osnovnim školama, sa područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina, na temu odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe predmeta.


Isporuka novih komunalnih vozila po Projektu:

MrežaTV, Vijesti, 14.02.2022. - Isporuka novih komunalnih vozila


Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina.