Često postavljena pitanja

Klikom na ponuđena pitanja, prikazat će Vam se odgovor/uputa za postupanje.

Odlukama o komunalnom redu (Grad Kutina i Općina Velika Ludina) je propisano da su svi korisnici (sa područja Grada Kutine i Općine Velika Ludina) dužni koristiti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada i isti predati davatelju usluge – EKO MOSLAVINA d.o.o..

Način pružanja javne usluge je utvrđen Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina.

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa koja podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada. 

Člankom 64. stavkom 1. Zakona propisano je da javna uluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada. Stavkom 3. istog članka Zakona propisano je da javna usluga uključuje sljedeće usluge:

- uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

1. miješanog komunalnog otpada

2. biootpada

3. reciklabilnog komunalnog otpada i

4. glomaznog otpada jednom godišnje te

- uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

- uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Korisnik  javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

Korisnici javne usluge se razvrstavaju u kategoriju:

1. korisnika kućanstvo ili

2. korisnik koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada) - uključuje korisnika javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Sukladno članku 70., stavak 4. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21), korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je dužan:

 • koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika;
 • omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kada to mjesto nije na javnoj površini;
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 • odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika;
 • platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi;
 • predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređeuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo;
 • predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad;
 • predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka;
 • dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge;
 • omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.

Cijena javne usluge je formirana u skaldu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021) te se plaća radi pokrića troškova pružanja javne usluge.

Strukturu cijene javne usluge čini:

- cijena obvezne minimalne javne usluge i

- cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene javne usluge) je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja, te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Ista je navedena u Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina.

Na području pružanja javne usluge primjenjuje se:

1) jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo

2) jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo

Varijabilna stavka na mjesečnom računu za javnu uslugu. Ovisi o zaduženom volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju obračuna usluge. Vremensko razdoblje je kalendarski mjesec. 

Izjava je obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima ugovora. Podaci u obrascu Izjave svrstani su u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja usluge, a drugi očitovanje korisnika usluge. Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva potpisana primjerka Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Davatelj usluge dužan je po zaprimanju Izjave, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od zaprimanja.

O svakoj promjeni podataka iz Izjave korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva.

Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije.

Iznimno Davatelj usluge prihvatiti će, prvi put samo pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom nekorištenju nekretnine, a korisnik usluge mora u roku od 6 mjeseci dostaviti obračun potrošnje električne energije kojim mora dokazati da je potrošnja električne energije manja od 6kW za obračunsko razdoblje.

Ukoliko korisnik usluge ne dokaže navedeno, davatelj usluge ima pravo na naplatu cijene minimalne javne usluge.

Dodatni spremnici / vreće za komunalni otpad se mogu kupiti na sljedećim lokacijama:

 • blagajna EKO MOSLAVINA, Zagrebačka 1, kUTINA
 • blagajna Reciklažnog dvorišta Kutina, Stjepana Radića 298b, Kutina;
 • blagajna Reciklažnog dvorišta Velika Ludina, Zagrebačka ulica 2D, Velika Ludina;
 • pojedinim trgovinama trgovačkog lanca Studenac;
 • knjižari TIP-Kutina d.o.o..

Može. Građani (korisnici javne usluge) mogu predati glomazni otpad bez dodatne naknade u reciklažno dvorište Kutina / Velika Ludina (ovisno s kojeg su područja).

Ukoliko Vam se dogodi gubitak uplatnice, "problem" možete riješiti na sljedeće načine:

 • osobnim dolaskom i plaćanjem na Blagajni, Zagrebačka 1, Kutina;
 • osobnim dolaskom u EKO MOSLAVINA d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina, gdje Vam možemo izvršiti ponovni ispis uplatnica;
 • ukoliko stanujete izvan Kutine, možete nas nazvati na 044 659 036,
 • podnijeti zahtjev za primanje računa putem elektroničke pošte (maila)

Da. Račun za javnu uslugu se može primati digitalno.

 • dostavom Zahtjeva za primanje računa mailom;
 • korištenjem KEKS Pay aplikacije
 • ugovaranjem usluge iRačun u vašoj banci.

U slučaju "neispravne" kante/posude, obratite nam se telefonskim pozivom na 044 659 030. Nakon zaprimljene prijave, naši djelatnici će u što kraćem mogućem roku izaći na teren, sastaviti zapisnik te izvršiti zamjenu spremnika.

Promjenu podataka o vlasniku računa možete izvršiti osobnim dolaskom u EKO MOSLAVINA d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina. Ukoliko je došlo do promjene vlasnika nekretnine, potrebno je dostaviti pravni dokument (ugovor, rješenje o nasljeđivanju,..) temeljem kojeg je vidljiv prijenos vlasništva sa starog na novog vlasnika. Više informacija možete dobiti pozivom na tel: 044/659-035.